บุคไซด์ และ บทความ คลังความรู้ ในการสร้างธุรกิจออนไลน์

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 3 หมู่ 13 บ้านไร่พัฒนา ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110

บทสวดมนต์ ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี

หมวดหมู่ : มนต์พิธี สำหรับชาวพุทธ

ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี

(นำ) หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส ฯ
(รับ) ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ สีตัสสะ
ปะฏิฆาตายะ, อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะ-
สิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉา-
ทะนัตถัง ฯ
ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ, เนวะ ทวายะ
นะ มะทายะ นะ มัณฑะนาย นะ วิภูสะนายะ, ยาวะเทวะ อิมัสสะ
กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา พรัหมมะจะริยานุคคะหายะ,
อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ
อุปปาเทสสามิ, ยาตรา จะ เม ภะวัสสะติ อะนะวัชชะตา จะ
ผาสุวิหาโร จาติ ฯ
ปะฏิสังขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ สีตัสสะ
ปะฏิฆาตายะ, อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริง-
สะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง
ปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ
ปะฏิสังขา โยนิโส คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง
ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง
ปะฏิฆาตายะ, อัพยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ

Andudo Doc.