บุคไซด์ และ บทความ คลังความรู้ ในการสร้างธุรกิจออนไลน์

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 3 หมู่ 13 บ้านไร่พัฒนา ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110

บทสวดมนต์ ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี

หมวดหมู่ : มนต์พิธี สำหรับชาวพุทธ

ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี

(นำ) หันทะ มะยัง ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส ฯ
(รับ) ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง
จีวะรัง ฯ ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต
นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพพานิ ปะนะ อิมานิ จีวะรานิ อะชิคุจฉะนียานิ
อิมัง ปูติกายัง ปัตวา อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติ ฯ
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง
ปิณฑะปาโต ฯ ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคลโล ธาตุมัตตะโก
นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพโพ ปะนายัง ปิณฑะปาโต
อะชิคุจฉะนีโย อิมัง ปูติกายัง ปัตวา อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ ฯ
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง
เสนาสะนัง ฯ ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต
นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพพานิ ปะนะ อิมานิ เสนาสนะนานิ อะชิคุจฉะนียานิ
อิมัง ปูติกายัง ปัตวา อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติ ฯ
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง
คิลานะปัจจะยะเภสัชะปะริกขาโร ฯ ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล
ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพโพ ปะนายัง
คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร อะชิคุจฉะนีโย อิมัง ปูติกายัง
ปัตวา อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ ฯ
(เมื่อจบบท ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธีแล้ว มีการสวดมนต์
บทต่าง ๆ เช้าละ ๑ บทบ้าง ๒ บทบ้าง หมุนเวียนกันไป แล้วจึงขึ้นบท
ปัตติทานะคาถา ต่อไปนี้เป็นบทสุดท้าย)

Andudo Doc.